Blågrønn ordbok

Her finner du blågrønne fagtermer på norsk og engelsk. Flere ord legges til etter hvert.

Savner du fagord? Forslag til endringer? Send dine forslag via ‘Submit a term’ skjema.

Blågrønn ordbok

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a term
There are currently 174 termer in this directory beginning with the letter N.
naken havre, Avena nuda
naked oat
naken havresot, Ustilago avenae
loose smut of oats
naken hvetesot, Ustilago tritici
loose smut of wheat
naken sot, Ustilago nuda
loose smut
nåleårgang
annual needle whorl
nåletap
needle shedding
nappe
browse
narhval, Monodon monoceros
Narwhale
nasjonal sortsliste
national list (catalogue) of varieties
nasjonal støtte
domestic support
natriumnitrat
sodium nitrate
natronsalpeter
sodium nitrate
nattefrost
night frost
nattens dronning, Selenicereus grandiflorus
queen of the night
nattergal, Luscinia luscinia
thrush nightingale
nattravn, Caprimulgus europæus
nightjar
naturalier
natural produce
naturarv
natural heritage
naturbasert renseteknologi
ecological engineering
naturbeite
natural pasture
naturbruk
use of natural resources
naturelsker
nature lover
natureng
natural meadow
naturfare
natural hazard
naturforhold
natural conditions
naturforvaltning
natural resource management
naturgass
natural gas
naturgrunnlag
natural resource base
naturkost
natural food
naturlandskap
virgin landscape
naturlig bedekning
natural service
naturlig foryngelse
natural regeneration
naturlig oppkvistning
self-pruning
naturlig suksesjon
natural succession
naturlov
law of nature
naturminnesmerke
natural monument
naturskog
natural forest
natursti
nature trail
naturverner
conservationist
naturvernlov
nature conservation law
naturvitenskap
[natural] science
naturvitenskapelig
scientific
nav
hub
naverlønn, Acer campestre
common maple
nærende
nutritious
nærende vekst
renovating crop
nærfotogrammetri
close-range photogrammetry
næring (gårdsbasert)
farm enterprise
nærings- og nytelsesmiddelindustrien
food, beverage and tobacco industry
nærings[stoff]innhold
nutrient content
nærings[stoff]opptak
nutrient uptake
nærings[stoff]overskudd
nutrient excess
nærings[stoff]tap
nutrient loss
nærings[stoff]tilførsel
nutrient supply
nærings[stoff]utnyttelse
nutrient utilization
næringsfattig
nutrient-poor
næringsfattig jord
poor soil
næringskjede
food chain
næringsløsning
nutrient solution
næringsmangel
nutrient deficiency
næringsmiddelfag
food science
næringsmiddelhygiene
food hygiene
næringsmiddelindustri
food [processing] industry
næringsmiddelkjemi
food chemistry
næringsmiddeltilsyn
food inspection
næringsrik
fertile
næringsstoff
soil nutrient
næringsstoffbalanse
nutrient balance
næringsstoffbehov
nutrient requirement
næringsstoffregnskap
nutrient balance
næringstilstand
nutrient status
næringsverdi
nutritional value
næringsvev
food web
nærmiljø
local community
nærturområde
local recreation area
nærvarme
local heating
nebbhval, Hyperoodon ampullatus
Northern bottlenose whale
nebbtrimming
beak trimming
nedbør
precipitation
nedbørfeltforvaltning
watershed management
nedbørsmåler
rain gauge
nedbørsmengde
rainfall
nedbørsrik
high-rainfall
nedbrytbar
degradable
nedbrytbarhet
degradability
nedbrytbart protein
degradable intake protein
nedbryte
decompose
nedbryter
decomposer
nedbrytning
breakdown, decay, decomposition, degradation
nedbrytningsgrad
degree of decomposition
nedbrytningsprodukt
degradation product
nedfallsfrukt
drop-fruit
nedgiing av melk
milk let-down
nedlagt
closed down
nedmolde
turn under
nedpløying
ploughing under
nedskjæring (av kjøtt)
meat cutting
nedslagsfelt
catchment [area]
nedslakting
culling
nedvisning (av potetris)
desiccation (of potato tops)
nek
sheaf
nektarin, Prunus persica var. nectarina
nectarine
nellik, Dianthus spp.
pink
nelliktrips, Thrips tabaci
onion thrips
nematicid
nematicide
nepe, Brassica rapa ssp. rapa
turnip
nepebladveps, Athalia rosae
turnip sawfly
nepejordloppe, Phyllotreta spp.
flea beetle
nesering
nose ring
nesleskjellfrø, Galinsoga quadriradiata
shaggy soldier
nettskurv, Streptomyces spp.
netted scab
never
birch bark
nippflo
neap tide
nise, Phocoena phocoena
harbour porpoise
nisjeprodukt
niche product
nisjeprodusent
niche producer
nitrogenanrikning
nitrogen enrichment
nitrogenbalanse
nitrogen balance
nitrogenfiksering
nitrogen fixation
nitrogenfrigjøring
nitrogen release
nitrogengjødsel
nitrogen fertilizer
nitrogenholdig
nitrogenous
nitrogenhusholdning
nitrogen economy
nitrogenimmobilisering
nitrogen immobilization
nitrogenkretsløp
nitrogen cycle
nitrogenopptak
nitrogen uptake
nitrogentærende vekst
nitrogen consumer
nobeledelgran, Abies procera
noble fir
nominell effekt
rated power
nonne, Lymantria monacha
nun moth
nonsblom, Anagallis arvensis
scarlet pimpernel
nordatlantisk oscillasjon
North Atlantic Oscillation (NAO)
nordlandshest/lyngshest
Nordland Pony
nordlig vendekrets
Tropic of Cancer
nordlys
northern lights
nordmannsedelgran, Abies nordmanniána
Caucasian fir
nordpol
north pole
normert ytelse
rated power
Norsk Kvit Sau
Norwegian White Sheep
norsk landsvin
Norwegian Landrace
norsk mjølkegeit
Norwegian Dairy Goat
norsk pelssau
Norwegian Pelt Sheep
norsk rødt fe (NRF)
Norwegian Red
norsk sjeviot
Norwegian Cheviot Sheep
norsk yorkshire
Norwegian Large White
noteringspunkt
point of sale
notimpregnering
antifouling agent
novemberkaktus, Zygocactus truncatus
Thanksgiving cactus
nødaggregat
stand-by generator
nødhavn
port of refuge
nødlossing
emergency off-loading
nødslakt
emergency slaughter
nøkkelbiotop
key habitat
nøkkerose, Nymphaea spp.
water lily
nøtteskrike, Garrulus glandarius
jay
NPK gjødsel
compound fertilizer
null-ledd
zero-treatment
nullbeiting
zero grazing
nummersort
numbered variety
nydyrke
reclaim
nydyrking
land reclamation
nyfødt
new-born
nyhetsprøving
DUS test
nyindustrialiserte land
newly industrialized countries (NIC)
nyserot, Veratrum album
white hellebore
nyseryllik, Achillea ptarmica
sneezewort
nysesyke
atrophic rhinitis
nyslått
new-mown
nytelsesmiddel
stimulant
nytteinsekt
beneficial insect
nyttekostnadsanalyse
cost-benefit analysis
nyttelast
payload
nytteorganisme
beneficial organism
nyttevekst
useful plant


Submit a term